home제품문의인증현황

제품문의

인증현황
Agency Standard Category Electrical Ratings Max Temp. File No.
UL
(c-ULus)
UL 2111
CSA C22.2 No.77-14
Motor Protector AC 125V/250V, 1/2 HP 150℃ E162232
UL 873
CSA 22.2 No.24-15
DC
(Thermal Protective Device)
DC 48V/2.2A 10,000 cycles 130℃ E162183
DC 48V/3A 6,000 cycles
DC 60V/2.2A 6,000 cycles
Resistive AC 125V/10A,
250V/7A 10,000 cycles
AC 277V/5A 6,000 cycles
(UL only)
Inductive AC 277V/3A 6,000 cycles
(UL only)
Incandescent Lamp AC 125V/4A, 250V/2A
10,000 cycles
Fluorescent Lamp/Ballast AC 250V/1A 10,000 cycles
AC 277V/1A 10,000 cycles
AC 120V/3A 10,000 cycles
VDE EN 60730-1
EN 60730-2-2
Thermal Motor Protector AC 250V 150℃ 1916600-4510-0003
EN 60730-1
EN 60730-2-9
Thermal Cut-Out AC 250V/7A(4A)
Resistive(Inductive)
10,000 cycles
EN 60730-1
EN 60730-2-3
Fluorescent Lamp/Ballast AC 250V/1A 130℃
CQC GB14536.1-2008
GB14536.3-2008
GB14536.10-2008
Thermal Protector Motor Protector
AC 125V/250V, 1/2HP
150℃ CQC08002022430
Resistive AC 125V/10A,
250V/7A 10,000 cycles
Inductive AC 125V/4A,
250V/2.5A 10,000 cycles
KC KC60730-1
K60730-2-9
Thermal Protector AC 250V/5A 150℃ ZH02003-10001B
Agency Standard Category Electrical Ratings Max Temp. File No.
UL
(c-ULus)
UL 60730-1
UL 60730-2-9
Protective Control
(Thermal Cut-Out)
AC 125V/7A, 250V/7A 10,000 cycles
DC 24V/5A 10,000 cycles
130℃ E162183
CAN/CSA E60730-1
CAN/CSA E60730-2-9
VDE EN 60730-1
EN 60730-2-2
Thermal Motor Protector AC 250V/5A 10,000 cycles 150℃ 1916600-4510-0005
EN 60730-1
EN 60730-2-9
Thermal Cut-Out AC 250V/5A 10,000Cycles
EN 60730-1
EN 60730-2-3
Fluorescent Lamp/Ballast AC 250V/5A 10,000Cycles
TUV EN 60730-1
EN 60730-2-9
Thermal Protector DC 24/5A 10,000 cycles 150℃ B 094543 0002
CQC GB/T14536.1-2008
GB/T14536.3-2008
Thermal Protector AC 125V/7A, 250V/5A
10,000 cycle
150℃ CQC19002218595
KC KC60730-1
K60730-2-9
Thermal Cut-Out AC 250V/5A 10,000 cycles 150℃ ZH02003-10001
Agency Standard Category Electrical Ratings Max Temp. File No.
UL
(c-ULus)
UL 873
CSA C22.2 No.24
Regulating Thermostat AC 125V/15A, 250V/10A
10,000 cycles
150℃ E162183
VDE EN 60730-1
EN 60730-2-9
Thermal Cut-Out AC 250V/13A(5A)
Resistive(Inductive) 10,000 cycles
150℃ 1916600-4510-0004
CQC GB/T14536.1-2008
GB/T14536-10-2008
Thermal Cut-Out Resistive AC 250V/13A
10,000 cycles
150℃ CQC08002022429
Inductive AC 250V/5A
10,000 cycles
KC KC60730-1
K60730-2-9
Thermal Protector AC 250V/13A 10,000 cycles 150℃ ZH02003-10002
CMJ Thermal Cut-Out Resistive AC 125V/15A
10,000 cycles
150℃ JET-14P0127(J-198)
Agency Standard Category Electrical Ratings Max Temp. File No.
UL
(c-ULus)
UL 2111
C22.2 No.77-95
Motor Protector AC 125V/22A, 250V/8A 150℃ E162232
(CK-01, CK-99)
UL 873
C22.2 No.24-93
Fluorescent Lamp/
Ballast
AC 250V/1.5A, 10,000 cycles 150℃ E162183
(CK-01, CK-99)
Regulating AC 125V/18A, 250V/9A
6,000 cycles
180℃
TUV EN 60730-1
EN 60730-2-9
Temperature
Controller
(Thermal Motor Protector)
AC 230V/8A (CK-01)
AC 125V/22A (CK-01, CK-99)
150℃ B 094543 0004
(CK-01, CK-99)
CQC GB/T14536.1-2008
GB/T14536.3-2008
Protectors AC 125V/22A, 250V/8A 160℃ CQC17002173861
(CK-01, CK-99)
KC KC60730-1
K60730-2-2
Thermal Cut-Out AC 250V/8A 165℃ ZH02003-15002
Agency Standard Category Electrical Ratings Max Temp. File No.
UL
(c-ULus)
UL 873
C22.2 No.24-93
Limiting Thermostats AC 125V/15A, 250V/7.5A
100,000 cycles
150℃ E162183
(HB-21)
UL 60730-1
UL 60730-2-9
CAN/CSA-E60730-1
CAN/CSA-E60730-2-9
Protective Control
(Thermal Cut-Out)
AC 125V/15A, 250V/15A
100,000 cycles
150℃ E162183
(HB-2)
TUV EN 60730-1
EN 60730-2-9
Temperature Controller AC 125V/15A, 250V/7.5A
100,000 cycles
150℃ B 094543 0003
(HB-2, HB-21)
CQC GB/T14536.1-2008
GB/T14536.10-2008
Thermostat AC 125V/15A, 250V/7.5A
10,000 cycles
150℃ CQC17002173860
(HB-2)
CQC17002173859
(HB-21)
KC KC60730-1
K60730-2-9
Thermostat AC 250V/7.5A 150℃ ZH02003-15001
(HB-2, HB-21)
K60730-2-9 AC 250V/15A 180℃ ZH02003-12001
(HB-21P)
카카오톡 상담문의